Pytanie

31 stycznia br. skończył się okres, na który organizator powołał obecnego dyrektora instytucji. Ponieważ organizator nie wyłonił nowego dyrektora w ogłoszonym konkursie, wydał więc zarządzenie, że obecny dyrektor od 1 lutego będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
Czy w związku z tym należy wystawić dyrektorowi świadectwo pracy?

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy instytucja kultury ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi, w tym i swojemu dyrektorowi, świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniego. Jedno sumaryczne świadectwo pracy dotyczy okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy (art. 97 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp). Jeśli po upływie kadencji dyrektor nadal pełni swoje obowiązki na zasadzie „powierzenia” do czasu rozstrzygnięcia konkursu, mamy do czynienia z kolejnym okresem zatrudnienia w tej samej instytucji kultury. Zatem nie ma obowiązku wydania mu świadectwa pracy.

Wyjaśnienie

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy, a tak było w przypadku opisanym w pytaniu, instytucja kultury ma obowiązek wydać swojemu dyrektorowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek.

Dyrektor może złożyć taki wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Może go też złożyć w każdym czasie i może on dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy (art. 97 § 11 kp). W przypadku złożenia wniosku o wydanie świadectwa pracy za zakończony okres, np. kadencji, instytucja kultury ma obowiązek wydać swojemu dyrektorowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 97 § 12 kp).

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 16 maja 2018 r. poz. 917; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2244)