Drodzy Czytelnicy,

Instytucje kultury przez cały rok dokonują różnego rodzaju operacji gospodarczych. W związku z tym często występują zdarzenia na przełomie roku obrotowego. Budzi to wiele wątpliwości i niejasności dotyczących odpowiedniego ujęcia zdarzeń w księgach rachunkowych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów to termin, który w rachunkowości określa koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie, a dotyczące innego okresu lub wielu okresów.
Kiedy i jakie koszty zalicza się do czynnych, a które do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? W jaki sposób i kiedy dokonać ich rozliczenia?

W księgach rachunkowych ujmuje się także rozliczenia międzyokresowe przychodów, które obejmują wszystkie te przychody, które powstały w innym okresie niż ten, którego dotyczą. Rozliczania w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy powinno nastąpić ujęcie wszystkich dowodów księgowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych dotyczących tego roku obrotowego. Dlatego bardzo ważne jest, aby na przełomie roku zweryfikować i wprowadzić do ksiąg rachunkowych każde zdarzenie, które dotyczy kończącego się roku obrotowego.
W jaki sposób wprowadzić korekty wykrytych błędów i dokumentów otrzymanych po zakończeniu roku, aby księgi rachunkowe były uznane za prawidłowe?
Jakie zapisy powinna obejmować polityka rachunkowości, aby zdarzenia na przełomie roku zaewidencjonować prawidłowo i bez problemu sporządzić sprawozdanie finansowe?

Aby pomóc Państwu prawidłowe ujęcie w księgach zdarzenia na przełomie roku i sprawnie zaliczyć koszty do rozliczeń międzyokresowych, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało specjalistyczne szkolenie pt. Zdarzenia dotyczące poprzednich okresów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania szkolenia

 • Data: 16 lutego 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 11:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Ewa Ostapowicz:

 • ekspertka od wielu lat specjalizująca się w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury;
 • ekonomistka, od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością,
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych, w tym dotyczących inwentaryzacji, Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie porad, jak wprowadzić korekty wykrytych błędów i dokumentów otrzymanych po zakończeniu roku, aby księgi rachunkowe instytucji kultury były uznane za prawidłowe oraz kiedy i jakie koszty zalicza się do czynnych, a które do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z uwzględnieniem specyfiki działania tych jednostek sektora finansów publicznych oraz najczęściej występujących w związku z tym zagadnieniem problemów.

Program szkolenia

 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne.
 3. Rozliczenia międzyokresowe w planie finansowym.
 4. Rozliczenia międzyokresowe w sprawozdaniu finansowym.
 5. Zdarzenia przed i po zamknięciu ksiąg rachunkowych:
  • korekta błędów,
  • faktury dotyczące poprzedniego roku.
 6. Zdarzenia przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 7. Wpływ zasady istotności na wynik finansowy.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 120 minut szkoleniowych ze specjalistą w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu, wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 319 zł zapłacą Państwo 279 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania