W tych dniach odbędą się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014. Pod czas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w przechowywaniu i zabezpieczaniu zbiorów jak również ukazaniu problematyki z obszaru archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa. Drugą już edycja targów poszerzono, o tematykę z zakresu konserwacji i rejestracji zabytków.

Głównym celem imprezy jest zaciśnięcie współpracy pomiędzy firmami produkującymi i dystrybuującymi sprzęt i usługi specjalistyczne, a docelowymi odbiorcami, czyli konserwatorami zabytków oraz administratorami archiwów, bibliotek i muzeów. Jest on również doskonałą okazją do przybliżenia uczestnikom targów najnowszej wiedzy z tego zakresu. Tragi podzielono na dwie części: wystawową oraz konferencyjną. Tematyka nadchodzących targów obejmowała będzie m.in. zarządzanie dokumentacją, systemy dowodzenia informacją, urządzenia i usługi do techniki, konserwacji i renowacji zabytków oraz sprzęt do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych. Poprzednia edycja przyciągnęła ponad 750 osób i instytucji co jest ogromnym sukcesem na skalę krajową.

Wydarzenie to jest skierowane głownie do osób z branży ochrony i renowacji zabytków oraz wyposażenia archiwów, bibliotek i muzeów. Patronat nad targami objęło m.in Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m. in. Prezydent Miasta st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W czasie II Tragów Dziedzictwo będzie można zobaczyć następujące wystawy:

 • „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju”,
 • „Nieruchomości zabytkowe w Wojsku Polskim”,
 • „Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych”,
 • „Profilaktyka konserwatorska fotografii i archiwaliów Urzędu m.st. Warszawy”,
 • „Pamięć Warszawy. Pamięć Polski. Pamięć Świata”,
 • „Drewniana architektura sakralna — zasób, ochrona i konserwacja”,
 • „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”,
 • „10-lecie działalności Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki”,
 • „Wystawa obrazująca restaurację dwóch najstarszych cerkwi na ziemiach polskich: Szczebrzeszyn i Dołhobyczów”,
 • „Konserwacja żołnierskich gazetek ściennych Armii Polskiej na Wschodzie”,
 • „Rewitalizacja połączona z zachowaniem zabytkowego charakteru terenu i obiektów zlokalizowanych na obszarze Torów Wyścigów Konnych na Służewcu”.

Program imprezy zakłada również tzw. Ogólnopolskie dni Konserwatorskie, w ramach których będzie można wziąć udział m. in. w:

 • panelu dyskusyjnym Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków,
 • forum samorządowych Konserwatorów Zabytków,
 • warsztatach eksperckich,
 • jak również w wykładach i prelekcjach dotyczących ochrony zbiorów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych.

Więcej informacji dotyczących imprezy, znajduje się na stronie internetowej targów.