Tylko do 21 czerwca br. można ubiegać się o dofinansowanie na edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne działania dla dzieci i młodzieży w ramach programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju. Całkowita pula środków przeznaczona na granty to 250 000 zł.

Nadrzędnym celem programu Wakacyjna AktywAKCJA jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Wnioski o dofinansowanie w ramach inicjatywy mogą składać domy kultury, szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne oraz świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, placówki oświatowe i opiekuńcze a także koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Granty zostaną przyznane projektom, które:

  • skierowane są do lokalnej społeczności;
  • dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2021,
  • mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone realne koszty realizacji oraz
  • są realizowane na terenie Polski.

Projekty w ramach inicjatywy muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 lipca do 31 sieprnia 2021 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.