Do 17 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków w programie EtnoPolska 2022, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet projektu to 10 000 000 zł.

Nadrzędnym celem programu EtnoPolska jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie. W ramach programu dofinansowane będą̨ przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej, niż 50 tysięcy mieszkańców. Program służy również rozwijaniu działań́ z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

W ramach inicjatywy można ubiegać się o wsparcie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań m.in.:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line;
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line;
  • organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów cyfrowych folkloru, również̇ on-line;
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządo-we, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiIDG lub do KRS.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna natomiast to 150 000 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania trwa od 1 marca do 17 października 2022 roku.

Aby wziąć udział w programie, należy utworzyć konto, zalogować się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK i złożyć wiosek.