Do 29 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do programu „EtnoPolska” 2019, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem programu „EtnoPolska” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących do 50 000 mieszkańców. Inicjatywa służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program „EtnoPolska” umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz kościoły i związki wyznaniowe a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna natomiast to 150 000 zł.

Dofinansowanie można uzyskać na pokrycie części kosztów realizacji takich zadań jak działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne, a także inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz działań na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej. O dofinansowanie można również ubiegać się na renowację i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w systemie EBOI.