Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy program Teatr 2015 — Promesa. Do rozdania jest łącznie 2,5 mln zł. Nabór wniosków w systemie EBOI potrwa do 30 września br.

O dofinansowanie projektów m.in. samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą się starać w dwóch priorytetach (jeden wnioskodawca może złożyć w danym priorytecie maksymalnie 2 wnioski). Realizacja zadań w ramach programu powinna odbywać się na terenie Polski w 2015 r.

Priorytet 1. — 250-lecie teatru publicznego w Polsce — ma na celu poszerzenie oddziaływania teatru i pogłębienie możliwości korzystania z jego osiągnięć, zwłaszcza w odniesieniu do teatru publicznego — dostępnego dla wszystkich i tworzonego przy udziale środków publicznych.
Jak wynika z regulaminu priorytetu, z jego środków nie będzie wspierana podstawowa działalność statutowa podmiotów w sferze kultury, w szczególności produkcja spektakli, realizacja festiwali i przeglądów teatralnych oraz objazdy ze spektaklami repertuarowymi.

Program ma natomiast wesprzeć finansowo przedsięwzięcia artystyczno-edukacyjne, naukowe, dokumentacyjne oraz popularyzatorskie, nawiązujące do tradycji polskiego teatru publicznego, stwarzające możliwość poszerzenia oddziaływania sztuki scenicznej, pogłębienia wiedzy i zainteresowania teatrem, a także zdobywania dla teatru nowej publiczności. W tym priorytecie wnioski mogą składać także państwowe instytucje kultury. Przewidywany budżet priorytetu wynosi 1,7 mln zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Natomiast maksymalnie można otrzymać — w zależności od procentu udziału własnego w zadaniu — od 50 000 zł do 200 000 zł.

Celem priorytetu 2. — Tadeusz Kantor — jest zwrócenie uwagi na znaczenie jego postaci i twórczości dla kultury współczesnej oraz poszukiwanie i wspieranie inicjatyw inspirowanych jego sztuką i biografią, w tym postrzegających jego postać w kontekście historycznym i artystycznym XX w.

Wsparciu podlegać będą działania mające na celu utrwalenie i popularyzację dorobku Tadeusza Kantora, w setną rocznic jego urodzin, poprzez realizację wydarzeń o charakterze artystycznym, naukowym, edukacyjnym i wydawniczym.

Podejmowane działania powinny zmierzać do utrwalenia w zbiorowej świadomości znaczenia postaci Tadeusza Kantora dla współczesnej kultury oraz przedstawienia jego sztuki kolejnym pokoleniom odbiorców.

Przewidywany budżet priorytetu wynosi 800 000 zł. Minimalna kwota dofinansowania, o jaką można się starać, to 30 000 zł. Natomiast maksymalnie można otrzymać — w zależności od procentu udziału własnego w zadaniu — od 80 000 zł do 130 000 zł.

Instytucją zarządzającą priorytetami jest Instytut Teatralny.