Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków do programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018. Trzy z nich poprowadzi Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet tych programów to 29 900 000 zł.

Pierwszy z nich to program Infrastruktura domów kultury, który ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Prognozowany budżet programu to 9 200 000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu edukacji kulturalnej.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Drugi program to Kultura dostępna, którego nadrzędnym celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych. Prognozowany budżet programu to 5 750 000 zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność lub bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, uczelnie artystyczne, publiczne szkoły artystyczne, niepubliczne szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Program Edukacja kulturalna wspiera natomiast zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Prognozowany budżet tego programu to 14 950 000 zł.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Aby wziąć udział w naborze wniosków, trzeba posiadać konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta MKiDN.