Do 2 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”. Konkurs poprzez działania w obszarze edukacji ma na celu pogłębienie społecznej i ekonomicznej spójności Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowite środki przeznaczone na projekt to 1 600 000 euro. Pochodzą one z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. W ramach tej kwoty 10% alokacji Programu w ramach Funduszy EOG zostanie wykorzystane na dofinansowanie wymian w dziedzinie kultury.

Konkurs „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni” ma wspierać wymianę studentów i pracowników polskich instytucji szkolnictwa wyższego z tymi z tzw. Państw-Darczyńców, czyli Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. W ramach projektu możliwa jest wymiana studentów studiów 1, 2, 3 stopnia. Chodzi tu głównie o:

  • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
  • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
  • studentów realizujących wymiany, którzy mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym.

Możliwa jest także wymiana pracowników wyższych uczelni:

  • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli akademickich z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

O dofinansowanie w ramach funduszu „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni” mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe, które posiadają tzw. Kartę Erasmusa. Studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 800 euro miesięcznie. Pracownicy tych placówek mogą natomiast liczyć na stypendia do 2100 euro miesięcznie.

Projekt może trwać do 15 miesięcy. Rozpoczyna się 1 lipca 2015 r. i kończy 30 września 2016 r.

Aby ubiegać się o wymianę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Następnie wraz z niezbędnymi załącznikami należy pocztą bądź osobiście dostarczyć go do siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

FRSE
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Polska