Do 9 kwietnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2021 w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Prognozowany budżet wynosi 1 877 000 zł.

Nadrzędnym celem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków.

Udział w naborze w ramach inicjatywy mogą wziąć instytucje podległe, nadzorowane i współprowadzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych przez Ministra KDNiS.

Do naboru kwalifikują się zadania o charakterze ogólnopolskim nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego. W zakres Programu wchodzą także projekty dotyczące setnej rocznicy wydarzeń o charakterze regionalnym, które miały znaczący wpływ na historię państwa i narodu. Pod uwagę brane będą także projekty przekrojowe, ukazujące procesy przemian w różnych dziedzinach życia społecznego na przestrzeni ponad 100 lat funkcjonowania niepodległego państwa, a także te poświęcone ważnym dla polskiej kultury postaciom, które odegrały istotną rolę w ugruntowaniu niepodległości i propagowaniu wartości ważnych dla wszystkich Polaków: wolności, solidarności i poszanowaniu godności człowieka i jego praw.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach inicjatywy to 250 000 zł.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełniony formularz wniosku przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W treści należy umieścić dopisek: Wniosek do Programu Wieloletniego „Niepodległa” Schemat 1A.