Pytanie

Biblioteka na rachunku bankowym posiada zgromadzone środki z lat ubiegłych. Chce je wykorzystać na działalność bieżącą. Niewpisanie tej kwoty do planu jako przychód, a ich wydatkowanie zgodnie z planem kosztów, spowoduje ujemny wynik finansowy.

  • Czy biblioteka może zaplanować ujemny wynik finansowy równy kwocie, o którą zmniejszy środki obrotowe na koniec roku?

Nie ma przepisów, które zabraniają bibliotece zaplanować ujemny wynik finansowy.

Wyjaśnienie

W planie finansowym (art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) wykazuje się zarówno dane:

  • z rachunku zysków i strat (art. 47 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości) — przychody z prowadzonej działalności oraz dotacje z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego, a także koszty, jak i z
  • bilansu, w którym wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy (art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości) — stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgromadzone przez bibliotekę środki pieniężne są danymi bilansowymi. Nie można zgromadzonych środków wykazać w planie finansowym jako przychodów, bo one nimi nie są. Proszę zauważyć, że wartość zgromadzonych środków w latach ubiegłych nie ma odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat.

Ujemny wynik finansowy nie oznacza, że biblioteka jest niewypłacalna. Strata nie musi powodować pogorszenia sytuacji finansowej biblioteki. Poza tym, każdą stratę (ujemny wynik finansowy) można pokryć z funduszu instytucji kultury.

O ujemnym wyniku w planie finansowym pisaliśmy już we wrześniowym numerze Poradnika Instytucji Kultury z 2014 r., w poradzie „Środki z lat ubiegłych — wykorzystanie i ujęcie w planie finansowym”

Do planu finansowego biblioteka może załączyć wyjaśnienie przyczyn przewidywanej straty. Dzięki temu zostanie o nich poinformowany również organizator instytucji kultury.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 5 stycznia 2015 r. poz. 4)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 16 kwietnia 2015 r. poz. 532)