Pytanie

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina — na wniosek instytucji — zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł.
Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Umorzenie podatku od nieruchomości spowoduje, że instytucja kultury nie poniesie kosztu, który ujęła w planie finansowym. Dlatego w planie finansowym należy skorygować jedynie pozycję dotyczącą kosztów.

Wyjaśnienie

Zasada memoriału oznacza, że w księgach rachunkowych instytucji kultury ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Podatek od nieruchomości, który księguje się na koncie 404 „Podatki i opłaty”, zmniejsza wynik finansowy danego roku.

W księgach rachunkowych naliczenie podatku od nieruchomości i jego umorzenie można ująć następująco:

 1. Naliczenie podatku od nieruchomości (decyzja gminy):
  • Wn 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
  • Ma 221 „Rozrachunki publiczno-prawne” (analitycznie: „Podatek od nieruchomości”).
 2. Koszt podatku za pierwsze półrocze 2016 r.:
  • Wn 404 „Podatki i opłaty” (analitycznie: „Podatek od nieruchomości”),
  • Ma 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
 3. Umorzenie podatku od nieruchomości:
  • Wn 221 „Rozrachunki publiczno-prawne” (analitycznie: „Podatek od nieruchomości”),
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Tworząc plan finansowy na dany rok, instytucja kultury ujęła w nim koszt związany z podatkiem od nieruchomości. Gmina podatek umorzyła, a zatem instytucja kultury kosztu nie poniesie. Oczywiście plan finansowy należy skorygować, z tym że, moim zdaniem, wystarczy skorygować koszty o wartość umorzenia podatku. Można oczywiście o tę wartość skorygować przychody, nie korygując kosztów, ale w mojej ocenie korekta samych kosztów jest postępowaniem bardziej prawidłowym.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 10 listopada 2015 r. poz. 1844)