1 lutego br. rusza pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Pula środków, o które w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą się starać m.in. instytucje kultury, to 200 000 000 zł. Nabór potrwa do 31 marca 2016 r.

W ramach konkursu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” MKiDN dopuszcza następujące typy Projektów, które zostały wyodrębnione ze względu na główny ich cel. Pierwszy z nich, Infrastruktura zabytkowa, dotyczy działań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych. Kolejny to Infrastruktura niezabytkowa dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury. Trzeci z projektów to Sprzęt i wyposażenie. Dotyczy on zadań, które mają na celu zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich.

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu na Główne Typy Projektów wynosi dla:

 • infrastruktury zabytkowej — 80 000 000 zł,
 • infrastruktury niezabytkowej — 70 000 000,
 • sprzętu i wyposażenia 50 000 000 zł.

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 • rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 • modernizacja wystaw stałych;
 • ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji;
 • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem;
 • rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

O dofinansowanie w ramach projektów oprócz instytucji kultury mogą ubiegać się także Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne. A również jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Aby wziąć udział w naborze wniosków, formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
z dopiskiem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Formularz powinien zawierać numer naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-001/16, pełną nazwę wnioskodawcy oraz jego adres i tytuł projektu wraz ze wskazaniem Głównego Typu Projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 znajdują się na stronie internetowej MKiDN.