Tylko do 9 lutego br. trwa nabór wniosków do IV edycji konkursu dotacyjnego BLISKO — Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa realizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Budżet projektu wynosi 5,5 mln zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. Zadaniem inicjatywy jest także wspieranie bibliotek publicznych w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na realizacji zadań takich jak:

  • rozpoznawanie potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności;
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych;
  • wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju np. wizyty studyjne, spotkania regionalne;
  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”;
  • realizację wraz z partnerami 2–6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa wśród Polaków.

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 000 zł. Maksymalna natomiast to 140 000 zł.

Uprawnione do składania wniosków w inicjatywie są biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 000 mieszkańców.

Zadania w ramach inicjatywy mogą być realizowane w trybie dwuletnim, w okresie od 29 marca 2024 do 15 listopada 2025 r.

W trzech poprzednich edycjach projektu 142 biblioteki publiczne otrzymały wsparcie w wysokości 16 500 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie NCK, należy wniosek złożyć poprzez system SOP.