Do 25 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do III edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb” na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem konkursu „Odkryj Swój Skarb” jest popularyzowanie i promocja działań związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej w miejscowościach do 30 000 mieszkańców. Zadaniem inicjatywy jest także wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń 20 najciekawszych działań, które zostaną zamieszczone w publikacji „Lokalne Inspiracje”.

W tym roku na laureatów i wyróżnionych czekają dwie nagrody. Pierwszą z nich jest warsztat połączony z zajęciami w terenie z tematyki interpretacji dziedzictwa, marketingu dziedzictwa. Drugą natomiast uczestnictwo w specjalnie przygotowanych webinarach.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie ostatnich trzech lat tj. od 1 stycznia 2018 do 15 marca 2021 r. Inicjatywa skierowana jest do uczestników, którzy zrealizowali działanie edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem w miejscowościach posiadających liczbę mieszkańców nie większą niż 30 000. Zgłoszenia można nadsyłać w dwóch kategoriach: osoby fizyczne i grupy nieformalne oraz osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania związane z:

  • Niematerialnym dziedzictwem kultury, np. lokalnymi tradycjami, zwyczajami, obrzędami, rytuałami, opowieściami, legendami, twórczością lokalnych artystów, gwarą czy dialektem;
  • Niematerialnym dziedzictwem związanym z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych;
  • Materialnym dziedzictwem kultury stworzonym przez człowieka, np. lokalnymi zabytkami, pomnikami, dziedzictwem militarnym, kolekcjonerstwem przedmiotów związanych z dziedzictwem;
  • Dziedzictwem przyrodniczym, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi, rezerwatami, obszarami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody, itp. oraz
  • Edukacją w kwestii odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 r.