Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Kadra Kultury zapraszają na szkolenia i warsztaty, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja br. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do pracowników instytucji kultury. Zapisy trwają.

Wiosna to okres w którym chce nam się więcej, dlatego też warto poświęcić czas na edukację zawodową i korzystając z okazji, wziąć udział w nadchodzących inicjatywach. Już 20 kwietnia br. w Warszawie, przy ul. Goraszewskiej 7 odbędzie się szkolenie „Badania proweniencyjne dzieł sztuki”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkolenie adresowane jest do pracowników muzeów.

Nadrzędnym celem zajęć w ramach szkolenia, będzie ukazanie znaczenia badań proweniencyjnych zabytków oraz wskazanie najważniejszych narzędzi i źródeł klasyfikacji oznaczeń własnościowych. Omówione zostaną także zagadnienia konserwatorskie mające wpływ na analizy obiektów. Po zapoznaniu się ze studiami wybranych przypadków uczestnicy warsztatów przystąpią do samodzielnej analizy znaków własnościowych na wybranych dziełach sztuki. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy do 15 kwietnia br. przesłać formularz zgłoszeniowy drogą mailową na adres: rpasieczny@nimoz.pl, bądź faksem pod numer 22 25 69 683. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ukończenie szkolenia po-twierdza zaświadczenie NIMOZ.

Kadra Kultury zaprasza natomiast na warsztaty dotyczące „Prawa autorskiego w kulturze oraz Creative Commons”. Zajęcia odbędą się 11 maja br. w Warszawie przy ulicy Płockiej 7. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa autorskiego w kontekście działań instytucji kultury. Zajęcia skierowane są do managerów projektów kulturalnych i pracowników instytucji kultury. W czasie zajęć zostaną przedstawione sposoby i formy korzystania z prawa autorskiego. Uczestnicy dowiedzą się także, jak zawierać umowy prawno-autorskich, poznają podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego oraz zgłębią zasady udostępniania twórczości na licencji Creative Commons.

Warto wziąć udział również w szkoleniu „Współpraca z mediami” Kadry Kultury, które odbędzie się 18 maja br. Dotyczyć ono będzie obszaru promocji i kontaktów z mediami. Warsztaty adresowane są do instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. W szczególności przeznaczone są dla rzeczników prasowych, przedstawicieli organizacji zajmujących się kontaktami medialnymi oraz do osób odpowiedzialnych za promocję i komunikację w prasie, radiu i telewizji. Nadrzędnym zadaniem szkolenia będzie znalezienie odpowiedzi na kilka istotnych z punktu widzenia współpracy z mediami zagadnień, takich jak: przygotowanie oferty patronatu medialnego nad wydarzeniem kulturalnym, wybór partnera medialnego ze względu na skalę organizowanego wydarzenia czy przemyślana komunikacja medialna w odniesieniu do partnera biznesowego projektu.

Zapisy na zajęcia Kadry Kultury będą prowadzone od 13 do 27 kwietnia br. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony na stronie internetowej www.nck.pl. W obu przypadkach zajęcia są płatne. Uczestnik pokrywa połowę kosztów, które wynoszą 100 zł brutto, drugą połowę opłaca Narodowe Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń i warsztatów znajdują się na stronach internetowych Narodowego Centrum Kultury oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.