Pytanie

Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy i pracuje od poniedziałku do piątku. Za pracę w sobotę pracownikowi oddawany jest dzień wolny w tygodniu. W lutym pracownik zamiast obowiązującego go wymiaru 20 dni pracy, ma w rejestrze ujęte 19 dni, ponieważ w tygodniu odebrał sobie dzień za pracę w sobotę.
Czy kalendarz należy skorygować do 20 dni pracy w lutym 2022 r.?

Tak, kalendarz należy skorygować do 20 dni w lutym 2022 r.

Wyjaśnienie

Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp).

Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Każdy dzień powszedni od poniedziałku do soboty jest traktowany równorzędnie.

Natomiast praca w sobotę, w sytuacji gdy pracownik ma rozkład czasu pracy od poniedziałku do piątku, oznacza wypełnianie obowiązków służbowych w dniu wolnym wynikającym z zasady pięciodniowego tygodnia pracy.

Pracownikowi, który ze względu m.in. na szczególne potrzeby pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym (art. 1513 kp). To uprawnienie pracownika powstaje bez względu na liczbę godzin pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu.

Oznacza to, że np. jeśli pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku i przyjdzie do pracy w sobotę tylko na dwie godziny, to przysługuje mu w zamian cały dzień wolny.

W przypadku braku możliwości udzielenia innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, co skutkowałoby przekroczeniem przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wypłacenie wynagrodzenia za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy możliwe jest jednak jedynie wówczas, gdy pracodawca nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym (np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę lub choroby pracownika).

Jeśli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie pracował, to pracodawca przy ustalaniu wymiaru czasu pracy powinien obniżyć ten wymiar o liczbę godzin absencji, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 kp).

Zatem skoro pracownik otrzymał dzień wolny w tygodniu za pracę w sobotę, to wymiar jego czasu pracy pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 19 lipca 2022 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 12 sierpnia 2022 r. poz. 1700)