Pytanie

Czy biblioteka może z własnych środków, tj. środków pozostałych na koniec roku na rachunku bankowym oraz wypracowanych w roku bieżącym, sfinansować wydatki inwestycyjne?

Wydatki inwestycyjne instytucja kultury może sfinansować ze środków własnych albo z dotacji celowej.

Wyjaśnienie

Dotację podmiotową instytucja kultury otrzymuje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Natomiast zakupy inwestycyjne, w tym zakup środków trwałych, instytucja kultury może sfinansować dotacją celową lub ze środków własnych. Z kolei środki na rachunku bankowym instytucja kultury może wykorzystać na inwestycje pod warunkiem, że nie są to środki pozostałe z dotacji podmiotowej, gdyż te należy rozliczyć do końca roku, a pozostałość zwrócić organizatorowi, chyba że organizator zdecyduje inaczej.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194)