Wydatki na szkolenie nie są kosztem podatkowym

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23.12.2009 r. (sygnatura IPPB5/423-623/09-2/AM).

Pytanie podatnika — stowarzyszenia — dotyczyło tego, czy wypełnianie dyspozycji statutu stowarzyszenia (tj. punktów dotyczących organizowania spotkań członków Stowarzyszenia połączonych ze szkoleniem przez wyspecjalizowany podmiot) jest w całości kosztem uzyskania przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zorganizowanie spotkań integracyjno–szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia — jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem i prowadzi działalność gospodarczą. Stowarzyszenie zawiązało się jako podmiot z osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą głównie w branży elektrotechnicznej. Członkowie Stowarzyszenia wspólnie radzą i podejmują kroki jak sprostać kryzysowi gospodarczemu, dzielą się jak organizować promocję swoich produktów pozyskiwać klientów tak na rynku krajowym jak i za granicą. Stowarzyszenie pomaga swoim członkom w utrzymaniu się na rynku, a członkowie chętnie płacą składkę członkowską i inne świadczenia pieniężne, które powiększają przychód i dochód Stowarzyszenia.

Dla członków Stowarzyszenia Wnioskodawca planuje zorganizować szkolenie w kraju lub za granicą. Szkolenie będzie wypełniało dyspozycje Statutu Stowarzyszenia:

§ 4

 1. Współpraca i integracja osób i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, usług i produkcji,
 2. Wspieranie i promowanie producentów oraz firm handlowych, usługowych i wykonawczych, będących dostawcami i klientami członków Stowarzyszenia,
 3. Informowanie członków w zakresie prawa gospodarczego i finansowego,
 4. Kreowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych,
 5. Kształtowanie etyki kupieckiej w warunkach działalności konkurencyjnej.

§ 5

 1. Organizację spotkań podmiotów gospodarczych,
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej,
 3. Działalność promującą inicjatywy gospodarcze,
 4. Nawiązywanie kontaktów gospodarczych i współpracy z podmiotami gospodarczymi,
 5. Promowanie ekologicznych przedsięwzięć gospodarczych,
 6. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,
 7. Organizowanie wspólnych działań promujących członków Stowarzyszenia,
 8. Integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez wprowadzanie wspólnych programów informatycznych, telekomunikacyjnych, logistycznych i innych.

Planowane szkolenie będzie prowadzone przez wyspecjalizowany podmiot z zewnątrz — prowadzący działalność gospodarczą. Cały koszt szkolenia w tym dojazd, powrót, wyżywienie, noclegi oraz towarzyszące szkoleniu wydarzenia o charakterze motywacyjnym i integracyjnym takie jak wycieczki, ogniska z grillem i inne o podobnym charakterze pokrywa Stowarzyszenie.

W opinii Wnioskodawcy aby sprostać regułom rynkowym i obowiązkom prawnym, jakie obciążają przedsiębiorcę, konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy, w czym niezwykle pomocne są spotkania członków stowarzyszenia z jednoczesnym szkoleniem przez wyspecjalizowane podmioty.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane ze spotkaniem integracyjno–szkoleniowym członków lub ich przedstawicieli organizowanym tak w kraju jak i za granicą są kosztem uzyskania przychodu gdyż:

 1. Są zgodne ze statutem stowarzyszenia § 4 i 5.
 2. Koszty takie nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów przez art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Mają związek z przychodem, bo członkowie widząc korzyści, jakie daje stowarzyszenie, a opisem w stanie faktycznym pozostają członkami i płacą składki członkowskie i inne opłaty jak np. wpisowe.
 4. Są kosztem działalności stowarzyszenia gdyż tak również stanowi § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 1539) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie — wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Należy jednak podkreślić, iż obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewidentną korzyść zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem i prowadzi działalność gospodarczą.

Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) określa, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich oraz darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, dotacji, dochodów z majątku stowarzyszenia i z własnej działalności: stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 34 ustawy o stowarzyszeniach. Dochód z niej uzyskany służy realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jako podmioty zwolnione od podatku. Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Przy czym zwrot „w celu” oznacza to, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, iż wydatki związane z organizacją spotkań integracyjno–szkoleniowych mają związek z przychodem, bo członkowie widząc korzyści, jakie daje stowarzyszenie, pozostają członkami i płacą składki członkowskie i inne opłaty jak np. wpisowe. Należy jednak wskazać, iż składki członkowskie są opłacane przez członków z racji przynależności do stowarzyszenia i tworzą one majątek, który służy realizacji celów statutowych. Nie stanowią one wynagrodzenia za realizację celów statutowych.
W związku z powyższym, nie istnieje związek przyczynowo–skutkowy pomiędzy ponoszeniem przez Stowarzyszenie wydatków na imprezy integracyjno–szkoleniowe a osiąganymi przychodami. A zatem należy stwierdzić, iż wydatki na organizację spotkań integracyjno–szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia lub ich przedstawicieli nie stanowią kosztów uzyskania przychodów gdyż nie spełniają one podstawowej przesłanki wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.