Pytanie

Instytucja realizuje projekt, który finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i w 15% z dotacji urzędu miasta. Wydatków takich jak np. promocja czy organizacja czytelni pod chmurką instytucja nie finansuje ze środków własnych.
Czy wszystkie koszty i wydatki związane z projektem, a także amortyzacja środków trwałych sfinansowanych ze środków projektu nie są kosztami uzyskania przychodów?

Z sytuacji opisanej w pytaniu wynika, że wydatki sfinansowane ze środków EFRR nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wyjaśnienie

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in. wydatków bezpośrednio sfinansowanych z przychodów lub dochodów przedmiotowo zwolnionych od podatku (art. 16 ust. 1 pkt 58 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: updop).

Chodzi tu o wydatki sfinansowane m.in. z (art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47, 52 i 53 updop):

  • dochodów uzyskanych przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji UE i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów RP, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, ale też w przypadkach, gdy środki te przekazuje podmiot upoważniony do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • odsetek od tych dochodów lub środków lokowanych na bankowych rachunkach terminowych,
  • dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców,
  • środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Wynika z tego, że w tym przypadku wydatków sfinansowanych ze środków z EFRR (jako środków z Unii Europejskiej) i z dotacji urzędu miasta (jako środków otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 27 czerwca 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 10 września 2015 r. poz. 1348)