Pytanie

Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji:

  • Wspomagania Wsi na projekt Domowe Finanse — wydatki na materiałów biurowych i poczęstunek dla uczestników szkolenia,
  • Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Czy wydatki te można uznać za strukturalne?

Wydatki, które instytucja ponosi z krajowych środków publicznych na realizację celu (projektu, działania, zadania), są wydatkami strukturalnymi.

Wyjaśnienie

Krajowe środki publiczne, które mogą być w dyspozycji instytucji kultury, to:

  • środki budżetowe,
  • środki własne,
  • dotacje,
  • pożyczki,
  • kredyty,
  • inne, np. z emisji papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, darowizny.

Do krajowych środków publicznych nie zalicza się natomiast środków pochodzących z Unii Europejskiej, np. środków funduszy przedakcesyjnych — PHARE, ISPA i SAPARD, środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków poakcesyjnych — Transistion Facility, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.
Środki finansowe otrzymane od fundacji są krajowymi środkami publicznymi, a zatem można je zakwalifikować do wydatków strukturalnych, o ile figurują w klasyfikacji wydatków strukturalnych określonej i opisanej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Moim zdaniem, wydatki dotyczące projektu Domowe Finanse nie mają odniesienia w rozporządzeniu, a zatem nie można ich zaliczyć do wydatków strukturalnych. Natomiast wydatki związane z projektem Orange dla Bibliotek można zaliczyć do wydatków strukturalnych w obszarze II Społeczeństwo informacyjne w kodzie 10 Infrastruktura telekomunikacyjna, w którym wykazuje się wydatki poniesione na uruchomienie Internetu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255)