Pytanie

Czy wynagrodzenia za grudzień 2018 r., wypłacane 10 stycznia 2019 r. (oraz ZUS i podatek za nie płatne w lutym 2019 r.) można pokryć z dotacji na rok 2018?
Czy instytucja może na kolejny rok zostawić na rachunku bankowym środki na pokrycie zobowiązań dotyczących roku poprzedniego, czy też musi te świadczenia zapłacić z nowej dotacji?

Dotację podmiotową rozlicza się wydatkami dokonanymi w danym roku.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury nie może zostawić środków z dotacji podmiotowej na następny rok. Przypominam, że dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych). Podlegają one zwrotowi w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego (art. 168 ust. 1 i art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Przepisy te nie określają rodzaju dotacji, co oznacza, że rozliczyć trzeba także dotację podmiotową.

Przy rozliczaniu dotacji podmiotowej instytucja kultury bierze pod uwagę wydatki, a nie koszty. Rozliczenie dotacji podmiotowej instytucja kultury sporządza na podstawie faktycznie poniesionych wydatków (art. 168 ust. 4 i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych). Dlatego też nie może uwzględniać niezapłaconych do końca roku zobowiązań, takich jak ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń. Oznacza to, że wynagrodzenia wypłacane w styczniu oraz składki ZUS i podatek instytucja kultury opłaci z dotacji dotyczącej 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 listopada 2017 r. poz. 2077; ost. zm. Dz.U. z 20 lutego 2019 r. poz. 326)