Pytanie

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu.
Czy ujęte w kosztach programowych wynagrodzenie osób prowadzących prelekcje albo szkolenia dla dzieci będą korzystały ze zwolnienia od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof)?

Wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji programu sfinansowanego ze środków zagranicznych nie są wolne od podatku w ramach tego zwolnienia. Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 udpof dotyczy bowiem bezpośrednich beneficjentów takiej pomocy. W tym przypadku dofinansowanie pochodzi raczej ze środków krajowych, co również wyłącza możliwość skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie.

Wyjaśnienie

Otrzymane przez podatnika (osobę fizyczną) dochody są wolne od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof, jeśli łącznie spełniono dwa warunki określone w tym przepisie:

  • dochody te pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO. Chodzi o środki przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze.
    Dotyczy to również przypadków, gdy środki te przekazuje się za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy;

Z orzecznictwa

Stwierdzenie, że środki mają pochodzić z wymienionych tu źródeł nie może oznaczać, że zwolnienie podatkowe uzależniono od bezpośredniego pochodzenia dochodu ze środków pomocowych. Wystarczy, aby dochód ten pochodził, wywodził się ze środków pomocowych.

Wyrok WSA w Gdańsku z 6 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1129/12

  • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Co ważne, zwolnienia nie stosuje się do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca — bez względu na rodzaj umowy — wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

A zatem, zwolnienie to dotyczy jedynie osoby fizycznej, która jest beneficjentem pomocy. Nie dotyczy natomiast zatrudnionego w instytucji (jako beneficjenta pomocy) pracownika wykonującego czynności związane z realizacją dofinansowywanego projektu.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonuje czynności z tym programem związane (określone we wniosku o dofinansowanie) i otrzymuje na ten cel określone środki, a więc jest bezpośrednim ich beneficjentem (patrz: wyrok WSA w Szczecinie z 13 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 951/12).

Z orzecznictwa

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu (…) może być jedynie ten podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. Bezpośrednia realizacja nie jest równoznaczna z obowiązkiem osobistego wykonania przez tego podatnika czynności w ramach programu, których wykonanie może powierzyć innym podmiotom. Użycie w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b updof określenia „zleca” nie oznacza tylko i wyłącznie umów o świadczenie usług czy zlecenia. Wyłączenie dotyczy osób fizycznych, bez względu na rodzaj łączącej je z podatnikiem umowy.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 306/13

Ze statutu Fundacji Kronenberga wynika, że działa ona na terytorium Polski, co oznacza, że w tym przypadku mamy do czynienia ze środkami krajowymi.

Dlatego środki na dofinansowanie pochodzące z tego źródła trudno uznać za środki zagraniczne spełniające wymieniony wyżej warunek. Jednak nawet, gdyby spełniały ten warunek, sfinansowane z nich wynagrodzenie pracowników instytucji kultury nie jest wolne od podatku, ponieważ dotyczy osób zatrudnionych przy realizacji projektu, a nie bezpośrednich beneficjentów pomocy.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 8 września 2015 r. poz. 1333)