Tylko do 5 maja br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Edukacja w muzeum na wolnym powietrzu”, którego organizatorami są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia, otrzymają zaświadczenie NIMOZ.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników muzeów skansenowskich i etnograficznych. Nadrzędnym zadaniem szkolenia jest podzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświad-czeniem w pracy edukacyjnej w muzeach. Celem zajęć jest także wymiana dobrych praktyk podczas prezentacji metod współpracy z publicznością. Warsztaty, dyskusje i wykłady mają również służyć pomocą w codziennej pracy, pracownikom skansenowskich i etnograficznych placówek.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13–15 maja 2015 roku w siedzibie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli przy ul. Muzealnej 5.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy drogą mailową przesłać formularz zgłoszeniowy na adres mailowy rpasieczny@nimoz.pl. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji. Osoby te muszą nadesłać formularz podpisany przez dyrektora zatrudniającej je instytucji lub osobę do tego upoważnioną.

Więcej informacji o szkoleniach, ich plan oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej NIMOZ.