Na skróty:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

…Nieaktualny statut, który nie odzwierciedla obecnej działalności instytucji kultury.
…Regulamin organizacyjny z epoki przedostatniego dyrektora.
…Regulamin wynagradzania sprzed zmiany przepisów w 2012 r.
…I jeszcze polityka rachunkowości bez zapisów o sposobach klasyfikacji niskocennych środków trwałych.

Z takimi wyzwaniami zmagają się często dyrektorzy, główni księgowi i kadrowi w instytucjach kultury.

I chociaż za treść statutu odpowiada sam organizator, to i tak trzeba wiedzieć, co kryje się za danymi postanowieniami, oraz sprawdzić, czy statut jest zgodny z prawem i rzeczywistą działalnością instytucji kultury.

Pozostałe dokumenty (instrukcje, regulaminy) niezbędne w działalności instytucji kultury jako pracodawcy, podmiotu zobowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, administratora danych osobowych, zamawiającego itp. również powinny być aktualne i zgodne z przepisami. Odpowiada za to dyrektor zarządzający daną instytucją.

Dlatego wszystkie dokumenty należy na bieżąco i w miarę potrzeb dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości. I nie trzeba się bać wprowadzania tych zmian!

Aby ułatwić Państwu opracowanie pism i dostosowanie ich brzmienia do konkretnych potrzeb danej instytucji kultury, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkowo praktyczną publikację pt.

Wzory najważniejszych dokumentów niezbędnych w instytucji kultury

Wzory, procedury wprowadzania, komentarze ze wzorami dokumentów w wersji Word na pendrivie.

Z tej jedynej na rynku na specjalistycznej publikacji książkowej dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie postanowienia statutu są niezgodne z prawem?
 • Jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury?
 • Z kim konsultować regulamin wynagradzania, a czyja opinia jest niezbędna przy regulaminie organizacyjnym?
 • Czy można pracownikom zapewnić w regulaminie wynagradzania więcej przywilejów niż wynika to z ustawy o działalności kulturalnej (np. premie, nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy)?
 • Co musi koniecznie zawierać regulamin pracy, a co warto dodać?
 • Jakie są obowiązki kierownictwa i pracowników w zakresie kontroli zarządczej?
 • Dlaczego warto mieć w instytucji regulamin naboru na wolne stanowiska pracy oraz kodeks etyki?
 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych, a jak inwentaryzację dzieł sztuki i zbiorów muzealnych?
 • Jak szczegółowy powinien być plan finansowy i dlaczego zarządzenie organizatora w tej sprawie ma znaczenie?
 • Dlaczego warto, mimo braku takiego obowiązku, opracować regulamin zamówień do 30 000 euro?
 • Co to znaczy, że instytucja realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy i dlaczego wtedy nie musi mieć zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Kiedy instytucja kultury ma obowiązek wprowadzenia instrukcji kasowej?
 • Na podstawie których przepisów instytucje kultury mają obowiązek posiadać instrukcję kancelaryjną?
 • Jakie są zasady dobrej legislacji, czyli jak prawidłowo formułować akty prawa wewnętrznego w instytucji?

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z wzorami uchwał organizatora w sprawach związanych ze statutem instytucji kultury, regulaminy, instrukcje, polityka rachunkowości z opisem kont, wzór planu finansowego i dokumenty z zakresu kontroli zarządczej a także zarządzenia dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w poszczególnych dokumentach.

Spis treści

Sławomir Liżewski

1. Statut i inne uchwały rady gminy w sprawach dotyczących instytucji kultury
1.1. Uchwała o utworzeniu samorządowej instytucji kultury
1.2. Statut instytucji kultury
1.2.1. Statut jako podstawa działalności instytucji kultury
1.2.2. Elementy statutu instytucji kultury
1.2.3. Nazwa, teren działania i siedziba instytucji kultury
1.2.4. Zakres działalności
1.2.5. Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
1.2.6. Określenie źródeł finansowania
1.2.7. Zasady dokonywania zmian statutowych
1.2.8. Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza taką działalność podjąć
1.2.9. Statut jako akt prawa miejscowego
1.2.10. Dodatkowe akty wewnętrzne dla bibliotek i muzeów
1.3. Wzór statutu nieartystycznej instytucji kultury — domu kultury lub biblioteki
1.4. Wzór statutu artystycznej instytucji kultury
1.5. Uchwały organizatora w sprawie zmiany statutu
1.6. Ogłoszenie tekstu jednolitego statutu
1.7. Połączenie i podział instytucji kultury
1.8. Likwidacja instytucji kultury
1.9. Ogłoszenie i wejście w życie uchwał
1.9.1. Ogłaszanie uchwał rady gminy
1.9.2. Wejście w życie uchwały
1.10. Zaskarżanie uchwał rady gminy
1.11. Stwierdzenie nieważności uchwały przez wojewodę

Anna Gotkowska

2. Regulamin organizacyjny
2.1. Podstawa prawna
2.2. Skutki braku regulaminu organizacyjnego w instytucji kultury
2.3. Pełna swoboda dyrektora w ustalaniu struktury organizacyjnej instytucji kultury
2.4. Co powinien zawierać regulamin organizacyjny?
2.5. Materia błędnie regulowana w regulaminie organizacyjnym
2.6. Szczególny tryb wprowadzania w życie regulaminu organizacyjnego
2.6.1. Opiniowanie regulaminu organizacyjnego
2.6.2. Dowody na przekazanie do opinii
2.6.3. Termin na przekazanie opinii
2.6.4. Tryb konsultacji
2.6.5. Opinia związków zawodowych i stowarzyszenia twórców
2.6.7. Opinia organizatora
2.6.8. Związanie uwagami podmiotów opiniujących regulamin
2.6.9. Podanie do wiadomości pracowników i data wejścia w życie regulaminu organizacyjnego
2.7. Wprowadzanie regulaminu organizacyjnego
2.8. Wzór regulaminu organizacyjnego

Anna Gotkowska

3. Regulamin wynagradzania
3.1. Kiedy regulamin wynagradzania jest obowiązkowy w instytucji?
3.2. Kogo obejmuje regulamin wynagradzania?
3.3. Korzyści z wprowadzenia regulaminu wynagradzania
3.4. Skutki braku regulaminu wynagradzania w instytucji kultury
3.5. Szczególne zasady wprowadzania regulaminu wynagradzania w instytucji kultury
3.5.1. Uzgodnienie treści regulaminu ze związkami zawodowymi
3.5.2. Związanie opinią związków zawodowych
3.5.3. Działania po uzyskaniu opinii związków zawodowych
3.6. Termin wejścia w życie regulaminu wynagradzania
3.7. Zmiany regulaminu wynagradzania
3.8. Wprowadzenie regulaminu wynagradzania
3.9. Wzór regulaminu wynagradzania

Anna Gotkowska

4. Regulamin pracy
4.1. Obowiązek i cel wprowadzenia regulaminu pracy
4.2. Zawartość regulaminu pracy
4.3. Ustalenie treści i tryb wprowadzenia regulaminu pracy
4.4. Skutki wejścia w życie regulaminu pracy
4.5. Zapoznanie nowych pracowników z treścią regulaminu pracy
4.6. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy
4.6. Wzór regulaminu pracy

Sławomir Liżewski

5. Dokumenty związane z BHP
5.1. Ogólne zasady BHP w instytucji kultury
5.2. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
5.3. Najważniejsze dokumenty związane z BHP w instytucji kultury
5.4. Instrukcje BHP
5.5. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Apteczka
5.6. Rejestr wypadków przy pracy
5.7. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Sławomir Liżewski

6. Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
6.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
6.2. Szczególne przepisy dla muzeów i instytucji organizujących widowiska
6.3. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i innych osób
6.4. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków przeciwpożarowych
6.5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
6.6. Plan ewakuacji
6.7. Wzór instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Anna Gotkowska

7. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
7.1. Które instytucje muszą mieć ZFŚS?
7.2. Tworzenie regulaminu
7.3. Wprowadzenie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
7.4. Wzór regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Anna Gotkowska, Ewa Ostapowicz

8. System kontroli zarządczej
8.1. Podstawy kontroli zarządczej
8.1.1. Podstawa prawna kontroli zarządczej w instytucji kultury
8.1.2. Wdrożenie kontroli zarządczej
8.1.3. Rola dyrektora instytucji w systemie kontroli zarządczej
8.1.4. Obowiązki kierownictwa i pozostałych pracowników
8.1.5. Szkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej
8.1.6. Dokumentowanie czynności w ramach kontroli zarządczej
8.2. Standardy kontroli zarządczej w instytucji kultury
8.2.1. Środowisko wewnętrzne
8.2.1.1. Przestrzeganie wartości etycznych (standard 1)
8.2.1.2. Kompetencje zawodowe (standard 2)
8.2.1.3. Struktura organizacyjna (standard 3)
8.2.1.4. Delegowanie uprawnień (standard 4)
8.2.2. Funkcjonujące mechanizmy kontroli i ich ocena
8.2.2.1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej (standard 10)
8.2.2.2. Ciągłość działania instytucji kultury (standard 12)
8.2.2.3. Ochrona zasobów (standard 13)
8.2.2.4. Ocena szczegółowych mechanizmów kontroli dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (standard 14)
8.2.3. System informacji i komunikacji
8.3. Zarządzanie ryzykiem w instytucji kultury
8.3.1. Identyfikacja i analiza ryzyka
8.3.2. Reagowanie na ryzyko
8.3.3. Polityka zarządzania ryzykiem
8.4. Procedury kontroli zarządczej w instytucji kultury
8.5. Weryfikacja (ocena) funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
8.5.1. Samoocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w instytucji kultury
8.5.2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ewa Ostapowicz

9. Polityka rachunkowości
9.1. Obowiązek wprowadzenia polityki rachunkowości
9.2. Ciągłe stosowanie przyjętych zasad rachunkowości
9.3. Obowiązkowe elementy polityki rachunkowości
9.4. Uproszczenia stosowane przez instytucje kultury
9.4.1. Istotność zdarzeń
9.4.2. Niskocenne składniki majątku odnoszone bezpośrednio w koszty
9.4.3. Wycena aktywów obrotowych
9.4.4. Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie
9.4.5. Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
9.4.6. Dokumentowanie operacji gospodarczych za pomocą księgowych dokumentów zastępczych
9.4.7. Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym
9.4.8. Odstąpienie od inwentaryzacji w razie połączenia lub podziału instytucji kultury
9.5. Zmiany w polityce rachunkowości
9.5.1. Podstawy wprowadzania zmian w polityce rachunkowości
9.5.2. Zarządzenie dyrektora w sprawie zmian w polityce rachunkowości
9.6. Odpowiedzialność za wprowadzenie polityki rachunkowości, jej brak lub błędne zapisy
9.7. Najczęściej popełniane błędy związane z polityką rachunkowości
9.8. Wprowadzanie polityki rachunkowości

Ewa Ostapowicz

10. Instrukcja inwentaryzacyjna
10.1. Podstawa prawna i cel inwentaryzacji
10.2. Rodzaje inwentaryzacji
10.3. Metody inwentaryzacji
10.3.1. Spis z natury
10.3.2. Potwierdzenie salda
10.3.3. Weryfikacja
10.4. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
10.4.1. Inwentaryzacja raz do roku
10.4.2. Inwentaryzacja raz na 2 lub 4 lata
10.4.3. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych
10.4.4. Okresowa kontrola zbiorów muzealnych (muzealiów)
10.5. Etapy inwentaryzacji
10.6. Przygotowanie do inwentaryzacji
10.6.1. Plan inwentaryzacji
10.6.2. Zarządzenie inwentaryzacji
10.6.3. Komisja inwentaryzacyjna
10.6.4. Uprawnienia komisji inwentaryzacyjnej
10.7. Przeprowadzenie inwentaryzacji
10.7.1. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji
10.7.2. Inwentaryzacja specyficznych składników majątku instytucji kultury
10.7.2.1. Inwentaryzacja obcych składników majątkowych
10.7.2.2. Inwentaryzacja kasy
10.7.2.3. Inwentaryzacja dzieł sztuki i zbiorów muzealnych
10.7.3.4. Skontrum — szczególna forma inwentaryzacji materiałów bibliotecznych
10.8. Rozliczenie inwentaryzacji
10.9. Kontrola przebiegu inwentaryzacji
10.10. Inwentaryzacja w instytucji kultury obsługiwanej przez centrum usług wspólnych
10.11. Odpowiedzialność związana z inwentaryzacją
10.12. Przechowywanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją
10.13. Elementy instrukcji inwentaryzacyjnej
10.14. Wzór instrukcji inwentaryzacyjnej

Ewa Ostapowicz

11. Instrukcja kasowa
11.1. Podstawa prawna prowadzenia obrotu gotówkowego i wprowadzenia instrukcji kasowej
11.2. Zasady obrotu gotówkowego w instytucji kultury — kiedy gotówka, a kiedy przelew
11.3. Odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury za prawidłową organizację gospodarki kasowej
11.4. Powierzenie prowadzenia kasy
11.5. Obowiązki osoby lub osób zatrudnionych na stanowisku kasjera
11.6. Zasady ochrony, transportu i przenoszenia środków pieniężnych
11.7. Pogotowie kasowe
11.8. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie
11.9. Dokumentacja kasowa
11.10. Instrukcja kasowa jako podstawowy dokument określający zasady obrotu gotówkowego w instytucji kultury
11.11. Wprowadzenie instrukcji kasowej w instytucji kultury

Ewa Ostapowicz, Sławomir Liżewski

12. Instrukcja kancelaryjna
12.1. Obowiązek wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w muzeach i niektórych bibliotekach
12.2. Pozostałe instytucje kultury
12.3. Przepisy karne
12.4. Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej

Sławomir Liżewski

13. Ochrona danych osobowych
13.1. Przetwarzanie danych osobowych
13.2. Instytucja jako administrator danych osobowych
13.3. Zasady przetwarzania danych osobowych
13.3.1. Przetwarzanie danych zgodnie z prawem
13.3.2. Obowiązek informacyjny
13.3.3. Sprostowanie i usuwanie danych
13.3.4. Prawo do sprzeciwu
13.4. Upoważnienie do przetwarzania danych
13.5. Rejestr czynności przetwarzania
13.6. Bezpieczeństwo danych osobowych
13.7. Zgłaszanie naruszeń
13.8. Powołanie inspektora ochrony danych
13.9. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
13.10. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
13.11. Wprowadzenie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi

Anna Jeż

14. Regulaminy w zamówieniach publicznych
14.1. Zasady ogólne stosowania zamówień publicznych w instytucjach kultury
14.2. Wyłączenie stosowania pzp do zamówień o wartości do 30 000 euro
14.3. Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
14.4. Regulamin zamówień powyżej 30 000 euro oraz trybu pracy komisji przetargowej
14.5. Wprowadzanie regulaminu zamówień powyżej 30 000 euro oraz trybu pracy komisji przetargowej
14.6. Regulamin zamówień do 30 000 euro
14.7. Wprowadzenie regulaminu zamówień do 30 000 euro
14.8. Regulaminy w pzp od 2021 r.

Ewa Ostapowicz

15. Plan finansowy
15.1. Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej instytucji kultury
15.1.1. Podstawa prawna sporządzania planu finansowego instytucji
15.1.2. Obowiązkowe elementy planu finansowego
15.1.3. Odpowiedzialność za sporządzenie planu finansowego
15.1.4. Plan finansowy a organizator
15.1.5. Budżet w układzie zadaniowym w instytucji kultury
15.2. Przychody w planie finansowym
15.2.1. Dotacja podmiotowa i celowa
15.2.2. Szacowanie przychodów z działalności odpłatnej
15.2.3. Ujęcie w planie finansowym środków własnych zgromadzonych w latach ubiegłych
15.2.4. Pozostałe przychody operacyjne w planie finansowym
15.2.5. Przychody z operacji finansowych
15.3. Koszty w planie finansowym
15.3.1. Niektóre instytucje tworzą budżet zadaniowy
15.3.2. Rozróżnianie kosztów bezpośrednich od pośrednich
15.3.3. Koszty mniejsze albo większe niż zaplanowano
15.3.4. Wartość inwestycji — w kwocie netto czy brutto?
15.4. Stan środków pieniężnych i stan zobowiązań na koniec roku
15.5. Ujemny wynik finansowy w planie finansowym
15.6. Zysk w planie finansowym
15.7. Wprowadzenie planu finansowego w instytucji kultury
15.8. Zmiany w planie finansowym
15.8.1. Zmiana planu finansowego w ciągu roku
15.8.2. Wystąpienie zdarzeń nieprzewidzianych w planie finansowym
15.8.3. Wprowadzanie zmian w planie finansowym
15.9. Wykonanie planu finansowego

Anna Gotkowska

16. Zasady dobrej legislacji
16.1. Cechy dobrych przepisów wewnętrznych
16.2. Rola spójników
16.3. Zmiany regulaminów i innych aktów wewnętrznych

Tematyczny wykaz wzorów

1. Statut i inne uchwały rady gminy w sprawach dotyczących instytucji kultury

 • Statut nieartystycznej instytucji kultury — domu kultury lub biblioteki
 • Statut instytucji artystycznej — teatru
 • Statut centrum kultury — biblioteki
 • Statut muzeum
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury i nadania jej statutu
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury oraz utworzenia poprzez wyłączenie nowej instytucji kultury i nadania jej statutu
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury

2. Regulamin organizacyjny

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego
 • Regulamin organizacyjny gminnego domu kultury
 • Schemat organizacyjny

3. Regulamin wynagradzania

 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania
 • Regulamin wynagradzania

4. Regulamin pracy

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy
 • Regulamin pracy

5. Dokumenty związane z BHP

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia dokumentów związanych z BHP
 • Ogólna instrukcja BHP dla wszystkich pracowników
 • Instrukcja BHP przy obsłudze niektórych urządzeń biurowych
 • Instrukcja BHP na stanowisku pracy z maszyną lub urządzeniem
 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenia apteczki
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

6. Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

7. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

8. System kontroli zarządczej

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej
 • Kodeks etyki
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska pracy
 • Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
 • Weryfikacja regulaminu organizacyjnego instytucji kultury
 • Weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie komunikacji wewnętrznej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie polityki zarządzania ryzykiem
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (jeśli w części I zaznaczono A)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (jeśli w części I zaznaczono B)

9. Polityka rachunkowości

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości
 • Zasady (polityka) rachunkowości

10. Instrukcja inwentaryzacyjna

 • Regulamin skontrum
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Spis inwentarza
 • Oświadczenie pracownika o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie
 • Protokół z przeprowadzenia kontroli kasy
 • Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie
 • Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald
 • Protokół likwidacji środków trwałych / środków trwałych w użytkowaniu / wyposażenia
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Arkusz spisu z natury
 • Rozliczenie z pobranych arkuszy spisowych
 • Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury
 • Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją
 • Oświadczenie końcowe osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji
 • Wezwanie do potwierdzenia salda
 • Protokół z weryfikacji aktywów i pasywów
 • Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych
 • Rozliczenie końcowe ilościowo-wartościowe
 • Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji
 • Decyzja dyrektora w sprawie różnic inwentaryzacyjnych

11. Instrukcja kasowa

 • Oświadczenie kasjera o odpowiedzialności materialnej i przestrzegania zasad prowadzenia kasy
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
 • Instrukcja kasowa

12. Instrukcja kancelaryjna

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej
 • Instrukcja kancelaryjna

13. Ochrona danych osobowych

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa danych osobowych
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi
 • Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

14. Regulaminy w zamówieniach publicznych

 • Regulamin zamówień powyżej 30 000 euro oraz trybu pracy komisji przetargowej
 • Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro / o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień do 30 000 euro
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 • Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 10 000 zł / od 10 000 zł do 50 000 zł / powyżej 50 000 zł do 30 000 euro
 • Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku
 • Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości od 10 000 zł do 50 000 zł / powyżej 50 000 zł do 30 000 euro
 • Formularz oferty
 • Oświadczenia wykonawcy
 • Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia od 10 000 zł do 50 000 zł / powyżej 50 000 zł do 30 000 euro

15. Plan finansowy

 • Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych instytucji kultury
 • Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia planu finansowego
 • Plan finansowy instytucji kultury
 • Pismo do organizatora w sprawie zmian w planie finansowym instytucji kultury
 • Wniosek do organizatora o zwiększenie dotacji podmiotowej
 • Pismo do organizatora o zwiększenie dotacji podmiotowej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym
 • Wykonanie planu finansowego