Pytanie

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały).
Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora?

Instytucja kultury nie może przeznaczyć dotacji podmiotowej na zakup środków trwałych.

Wyjaśnienie

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji (art. 28 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej):

  • podmiotowej — na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  • celowej — na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  • celowej — na realizację wskazanych zadań i programów.

Zakupione przez GOK komputer i drukarka są środkami trwałymi, które będą amortyzowane, a zatem są wydatkiem inwestycyjnym, a nie bieżącym. Z ustawy o działalności kulturalnej jasno wynika, że wydatki inwestycyjne instytucja kultury może finansować z dotacji celowej.

Proszę zwrócić uwagę, że komputery i drukarki, nawet jeśli będą kosztowały poniżej 3500 zł, to nadal będą środkami trwałymi, czyli zakupem inwestycyjnym. Moim zdaniem z dotacji podmiotowej można sfinansować tylko zakup tych niskocennych środków trwałych, które w momencie zakupu zaliczane są w koszty zużycia materiałów.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 17 lipca 2016 r. poz. 1020).