Pytanie

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Tak, każda instytucja kultury — bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników — powinna mieć opracowane procedury związane z kontrolą zarządczą.

Wyjaśnienie

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (art. 68 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych).

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest obowiązkiem kierownika jednostki (art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), w tym przypadku dyrektora instytucji kultury.

Przepisy nie uzależniają obowiązku stosowania zasad kontroli zarządczej od wielkości czy stanu zatrudnienia jednostek sektora finansów publicznych. A zatem dyrektor instytucji kultury ma zapewnić realizację celów kontroli zarządczej bez względu na liczbę pracowników.

Jednym z przejawów funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucji kultury jest zarządzenie dyrektora w tej sprawie. Stanowi ono komplet wytycznych dotyczących kontroli zarządczej w konkretnej instytucji kultury — w tym przypadku w muzeum.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 10 lipca 2014 r. poz. 911)