Pytanie

Instytucja otrzymała zwrot nadpłaconych w latach poprzednich składek na Fundusz Pracy (FP) za pracownika.
Czy zwrot ten należy zaksięgować w przychody czy pomniejszyć koszty?
Czy kwotę widniejącą jako nadpłata w ZUS zwrócić do organizatora, czy można ją przeznaczyć na działalność?

Zwrot nadpłaconych składek za lata poprzednie jest pozostałym przychodem operacyjnym, jeśli ich wartość jest nieistotna.

Wyjaśnienie

Sposób ujęcia korekty dotyczącej lat ubiegłych w księgach bieżącego roku zależy od tego, czy w ocenie instytucji kultury jej wartość jest istotna czy też nieistotna. Przypominam, że istotność instytucja kultury określa w swojej polityce rachunkowości. Jeśli wartość korekty jest nieistotna, to wpływa na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego (art. 54 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

W takim przypadku zwrot składek dotyczących FP księguje się za pośrednictwem konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”, wprowadzając do ksiąg rachunkowych zapis:

  • Wn 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: „Rozrachunki z tytułu FP”),
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast jeżeli kwota nadpłaconych składek jest istotna, to korektę należy odnieść na konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” zapisem:

  • Wn 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: „Rozrachunki z tytułu FP”),
  • Ma 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Instytucja kultury składki na FP finansuje dotacją podmiotową, a zatem jej zwrot powinna odprowadzić do organizatora. Warto jednak poinformować organizatora o takiej sytuacji, a ten może zdecydować, czy o kwotę zwrotu składek zmniejszy bieżącą dotację podmiotową czy też nie.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2123)