Pytanie

Instytucja kultury otrzymała 17 000 zł dotacji celowej na zakup środka trwałego. Wartość przyjętego na stan środka trwałego jest niższa niż kwota dotacji i wynosi 14 500 zł. Po zakończeniu amortyzacji na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” zostanie kwota 2500 zł, która wynika z różnicy pomiędzy dotacją celową a wartością przyjętego środka trwałego.
Co powinno się zrobić z pozostałą kwotą?
Czy należy ją zwrócić organizatorowi?
Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej części dotacji?

Dotację celową trzeba rozliczyć zgodnie z umową zawartą z jednostką dotującą.

Wyjaśnienie

Dysponent części budżetowej (także organizator instytucji kultury), udzielając dotacji celowej w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności (art. 150 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

  • szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
  • wysokość udzielonej dotacji,
  • termin wykorzystania dotacji,
  • termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
  • termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
  • tryb kontroli wykonania zadania.

W przedstawionym w pytaniu przypadku instytucja nie wykorzystała dotacji w całości, a zatem najprawdopodobniej instytucja kultury musi tę część zwrócić.

Zwrot środków pochodzących z dotacji, które odniesiono na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów, zmniejszy wartość tego konta.

Niewykorzystaną część dotacji celowej, podlegającą zwrotowi, instytucja kultury może ująć w księgach zapisem:

  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozliczenie dotacji celowej”).

Natomiast sam zwrot środków:

  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozliczenie dotacji celowej”),
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Proszę pamiętać, że dotację trzeba rozliczyć w terminie określonym w umowie dotacyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 listopada 2017 r. poz. 2077)