Pytanie

Z uwagi na specyfikę swojej działalności muzeum wykazuje w każdej deklaracji VAT-7 nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy (sprzedaż jest ze stawką 8%, zakupy wg stawki podstawowej 23%). W związku z tym ma do dyspozycji dodatkowe środki, które — na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 10 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych — nie stanowią u niej przychodu. Z tych dodatkowych środków muzeum finansuje bieżącą działalność (w ten sposób ponoszone są wydatki, które stanowią koszty). W rezultacie muzeum wykazuje stratę finansową.
Czy muzeum postępuje prawidłowo? Czy jest jakiś sposób na uniknięcie tej straty?

VAT z urzędu skarbowego powoduje zwiększenie środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji kultury. Nie ma przeszkód, aby muzeum wydawało te dodatkowe środki na działalność bieżącą.

Wyjaśnienie

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, który ustala dyrektor, zachowując wysokość dotacji udzielanej przez organizatora (art. 27 ust. 1 i 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W przypadku gdy muzeum nie osiąga dodatkowych przychodów, a ponosi dodatkowe koszty, wystąpi strata, której nie można uniknąć. Proszę pamiętać, że strata nie świadczy o zachwianiu ani utracie płynności instytucji kultury.

Moim zdaniem wykorzystanie środków, które instytucja kultury posiada na rachunku, nie jest błędem. W sprawozdaniu finansowym będzie to miało wpływ na bilans, a nie na rachunek zysków i strat.

Oczywiście muzeum powinno skorygować plan finansowy, w którym w szczególności wykazuje przychody oraz koszty (art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Przypominam, że jeśli zwrot VAT następuje w związku z dotacją celową, to najprawdopodobniej odzyskany VAT trzeba zwrócić podmiotowi udzielającemu dotacji.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 18 listopada 2015 r. poz. 1890)
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 27 czerwca 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 23 listopada 2015 r. poz. 1932)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 30 września 2015 r. poz. 1505)