Najnowsze publikacje

W dziale Najnowsze publikacje znajdą Państwo informacje o naszych publikacjach jednorazowych: książkowych i w wersji elektronicznej. Nasze fachowe publikacje książkowe z dziedzin prawa niezbędnych w funkcjonowaniu instytucji kultury cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Prenumeratorom Poradnika Instytucji Kultury przysługują rabaty na nasze publikacje jednorazowe!

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury

Aby ułatwić Państwu weryfikację, czy polityka rachunkowości w Państwa instytucji kultury zawiera prawidłowe sformułowania i jest dostosowana do specyfiki jednostki, redakcja Poradnika Instytucji Kultury, przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na pendrivie, pt.

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury

Z praktycznym komentarzem do planu kont

W książce znajdą Państwo porady:

 • jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury,
 • jak poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • jakie uproszczenia mogą stosować instytucje kultury,
 • jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy tworzeniu i zmianach w polityce rachunkowości.

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z przykładową polityką rachunkowości, która uwzględnia plan kont i ich opisem (z komentarzem) a także wzory zarządzeń dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w polityce rachunkowości.

Nowe przepisy dla instytucji kultury. Praktyczny komentarz do zmian

Aby ułatwić zrozumienie i zastosowanie nowych przepisów w Państwa instytucjach kultury, redakcja „Poradnika Instytucji Kultury” przygotowała nową publikację książkową pt.

Nowe przepisy dla instytucji kultury. Praktyczny komentarz do zmian.

Z nowej książki dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaką swobodę ma obecnie dyrektor w ustalaniu wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i określaniu ich stanowisk?
 • Czy regulamin wynagradzania jest teraz obowiązkowy w każdej instytucji kultury, bez względu na liczbę zatrudnionych?
 • Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z przystąpieniem do wspólnej obsługi i dlaczego organizator nie może zmusić dyrektora instytucji kultury do zawarcia porozumienia w tej sprawie?
 • Co to znaczy, że instytucja zatrudnia pracowników artystycznych i jakie dodatkowe świadczenia im się należą z tego tytułu?
 • Jakie są prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury w przypadku objęcia wspólną obsługą niektórych obszarów jej działalności instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo ujmować w księgach amortyzację składników majątku sfinansowanych przed 2012 r. dotacją?
 • W jaki sposób uzyskać immunitet muzealny dla dzieła sztuki, które instytucja kultury sprowadza do Polski z zagranicy na wystawę czasową?
 • W jaki sposób uwolniono dostęp do zawodu muzealnika?
 • Czy osoba, której organizator powierzył obowiązki dyrektora instytucji kultury, powinna mieć umowę o pracę czy umowę-zlecenie?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby dyrektor mógł odmówić ujawnienia niektórych informacji z umów dotyczących usług z zakresu działalności kulturalnej?

Do współpracy przy tej pozycji zaprosiliśmy najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach prawa. Nasi eksperci porównują stare i nowe przepisy, komentując najważniejsze zmiany, zwracając uwagę na możliwości zastosowania wprowadzonych rozwiązań w poszczególnych instytucjach kultury. Wskazują przy tym na trudności, które się z tymi rozwiązaniami wiążą.

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury

Aby ułatwić Państwu wprowadzenie systemu kontroli zarządczej albo ocenę, czy działa on w Państwa instytucji kultury prawidłowo, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na dołączonym do niej pendrivie, pt.

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury. Komentarz z gotowymi do użycia wzorami dokumentów.

Z praktycznej, stworzonej z myślą o specyficznych zasadach funkcjonowania instytucji publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak zarządzać ryzykiem w instytucji kultury?
 • Jakie standardy kontroli zarządczej powinna spełnić instytucja kultury?
 • Dlaczego w systemie kontroli zarządczej tak ważny jest dyrektor instytucji?
 • Jakie są obowiązki kierownictwa i pracowników w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jak prawidłowo udokumentować czynności podejmowane w ramach kontroli zarządczej?
 • Jakie dokumenty pomogą ocenić funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w instytucji kultury?

W specjalnie przygotowanej publikacji przybliżamy zagadnienia związane z systemem kontroli zarządczej w instytucjach kultury, a także prezentujemy wzory najczęściej występujących w związku z tym zagadnieniem dokumentów.

Czas pracy w instytucjach kultury

Aby ułatwić Państwu planowanie pracy w instytucjach kultury zgodnie z przepisami, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przegotowała publikację pt.

Czas pracy w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik po przepisach.

Z praktycznej publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak zorganizować czas pracy, gdy jest dużo zadań a mało pracowników?
 • Jaki system czasu pracy wybrać w konkretnej instytucji?
 • Dlaczego równoważny system czasu pracy jest idealny w wielu instytucjach kultury?
 • Jak prawidłowo zlecać i stosować pracę w godzinach nadliczbowych i jakie błędy przy jej wyznaczaniu instytucje kultury popełniają najczęściej?
 • Kiedy pracownik instytucji kultury pełni dyżur pracowniczy?
 • Czym się różni przerywany czas pracy od przerw w czasie pracy?
 • Jak ustalać, wprowadzać, zmieniać i odwoływać indywidualne harmonogramy czasu pracy?
 • W jakich przypadkach zastępca dyrektora i główny księgowy instytucji kultury mogą otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Jakie są plusy i minusy indywidualnego czasu pracy?
 • Na jakich stanowiskach pracy można stosować elastyczny czas pracy i jakie są granice tej elastyczności?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy, aby nie zapłacić kary?

Dodatkowym atutem książki są liczne przykłady zastosowania przepisów dotyczących czasu pracy w instytucjach kultury a także wzorcowe zapisy regulaminu pracy w tym zakresie oraz wzory niektórych dokumentów.

Zamknięcie roku w instytucjach kultury

Każdy księgowy dba o porządek w dokumentach, gdyż tylko wtedy łatwo i szybko może dotrzeć do potrzebnych informacji, sprawdzić daną operację, wychwycić ewentualne błędy i je skorygować. Rachunkowość instytucji kultury jest bezpośrednio związana z jej sprawozdawczością, gdyż na podstawie danych z rzetelnie i bezbłędnie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdania finansowe, a także budżetowe.

Aby przybliżyć Państwu problematykę dotyczącą sporządzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury oraz tych sprawozdań budżetowych, które mają one obowiązek składać, Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała nową publikację pt.

Zamknięcie roku w instytucjach kultury. Sprawozdawczość bez tajemnic.

W przygotowanej z myślą o instytucjach kultury praktycznej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jak prawidłowo wyceniać składniki aktywów i pasywów?
 • Jak poprawnie wypełnić formularze sprawozdawcze dotyczące instytucji kultury?
 • Które zdarzenia po dniu bilansowym wymagają korekty sprawozdania?
 • Jak ująć w bilansie rozliczenia międzyokresowe?
 • Kiedy sprawozdanie instytucji podlega badaniu przez biegłego rewidenta i jak powinna przebiegać współpraca?
 • Jak skorygować rachunek przepływów pieniężnych o różnice kursowe?
 • W jakich okolicznościach biegły rewident wyda opinię z zastrzeżeniami albo odmówi wydania opinii o sprawozdaniu finansowym instytucji?
 • Jakie dane podają instytucje kultury w informacjach dodatkowych i objaśnieniach i z jakim stopniem szczegółowości?
 • Jak ująć przychody, w tym dotację podmiotową, oraz koszty instytucji kultury w rachunku zysków i strat?

Autorki książki, Ewa Ostapowicz oraz Marianna Sobolewska, na licznych przykładach i propozycjach ewidencji księgowej rozwiązują problemy i rozwiewają wątpliwości głównych księgowych w instytucjach kultury związane z zamknięciem roku oraz przygotowaniem sprawozdań budżetowych.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury

Rezerwy tworzy się w przypadku istnienia określonego ryzyka gospodarczego. W przypadku instytucji kultury ryzyko to może powstać np. w razie wystąpienia klęsk żywiołowych czy też w wyniku jej bieżącej działalności. Konsekwencją oceny ryzyka jest decyzja dyrektora instytucji kultury, aby w uzasadnionych przypadkach utworzyć rezerwę. W takim przypadku bierze się pod uwagę zasadę ostrożności w prowadzeniu polityki finansowej jednostki a także obowiązek urealnienia osiąganych przez nią wyników finansowych.

Przy czym należy pamiętać, że każda instytucja kultury, której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu, ma obowiązek ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aby przybliżyć Państwu problematykę rezerw w rachunkowości, Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała nową publikację pt.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury. Zasady bilansowe i podatkowe.

Z publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Kiedy instytucja kultury ma obowiązek ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
 • W jakich sytuacjach należy tworzyć rezerwy?
 • Jak ewidencjonować rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych?
 • Jak wyceniać i  inwentaryzować rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów?
 • Jak prawidłowo wyliczać różnice przejściowe między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów i pasywów?
 • Kiedy ustalać aktywa a kiedy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
 • Jak ująć rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury?

Przedstawiona w publikacji problematyka rezerw w rachunkowości może być pomocnym narzędziem w pracy głównego księgowego i pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury. Książka będzie także pomocna w analizowaniu i rozwiązywaniu zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem instytucją kultury.

Regulamin organizacyjny i regulamin wynagradzania w instytucjach kultury

Nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury spowodowało, że wiele instytucji kultury wprowadziło zmiany w obowiązujących regulaminach wynagradzania lub wydało zupełnie nowe. Natomiast te instytucje, które nie mają obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania, powinny sprawdzić, czy treść umów o pracę zawartych z ich pracownikami odpowiada wymogom rozporządzenia.

Drugim ważnym aktem wewnętrznym instytucji, powiązanym z regulaminem wynagradzania, jest regulamin organizacyjny. Regulamin ten ma być dla dyrektora instytucji narzędziem do prawidłowego zarządzania nią, a dla pracowników źródłem informacji o zasadach wewnętrznego funkcjonowania instytucji.

Oddajemy w Państwa ręce nową publikację, której podstawowym zdaniem jest pomoc w przygotowaniu nowych aktów wewnątrzzakładowych lub we wprowadzeniu prawidłowych zmian w już obowiązujących dokumentach.

Regulamin organizacyjny i regulamin wynagradzania w instytucjach kultury. Komentarz z przykładowymi wzorami.

W książce znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakich błędnych zapisów unikać w regulaminie organizacyjnym i regulaminie wynagradzania?
 • W jaki sposób wprowadzić nowy regulamin wynagradzania i regulamin organizacyjny w instytucji kultury?
 • Jak zmiana regulaminu wynagradzania może wpłynąć na umowy o pracę i kiedy trzeba wręczyć pracownikom instytucji wypowiedzenia zmieniające?
 • Jak poprawnie zapisać zasady zastępstwa dyrektora w regulaminie organizacyjnym?
 • Czy można utrzymać w regulaminie wynagradzania kategorie zaszeregowania, które obowiązywały pod rządami poprzednich rozporządzeń płacowych?
 • Z kim konsultować regulamin wynagradzania a czyja opinia jest niezbędna przy regulaminie organizacyjnym?
 • Jakie dodatkowe składniki wynagradzania określić w regulaminie?

Publikacja zawiera także przykładowy regulamin organizacyjny oraz regulaminy wynagradzania w dwóch wariantach.

Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury

Uwaga!
Opracowanie i wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w instytucji kultury to obowiązek dyrektora!

Instytucje kultury mają obowiązek:

 • sporządzić i wprowadzić własne przepisy kancelaryjno-archiwalne (instrukcję kancelaryjną, instrukcję archiwalną, jednolity rzeczowy wykaz akt),
 • uzgodnić komplet własnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych z naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych lub dyrektorem właściwego miejscowo archiwum państwowego.

Aby ułatwić przygotowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Państwa instytucji kultury redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkową publikację pt.

Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik z wzorami dokumentów.

Znajdą w niej Państwo:

 • podstawowe definicje oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania z dokumentami jawnymi i niejawnymi,
 • zasady archiwizacji, brakowania dokumentów oraz przekazywania ich do archiwum państwowego,
 • wskazówki, jakie zagadnienia powinny się znaleźć w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 • instrukcje, jak opracować jednolity wykaz akt, podzielić dokumentację na kategorie archiwalne, czy ustalić symbol pisma.

Publikację uzupełniają wzory niezbędnych dokumentów, także w edytowalnej wersji Word na załączonym pendrive!

Nowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i inne nowe przepisy o działalności kulturalnej (w wersji elektronicznej — PDF)

Ostatnia nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej (ustawa z 31 sierpnia 2011 r. Dz.U. nr 207, poz. 1230) wymusiła zmiany w aktach wykonawczych, ponieważ Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakazano wydanie nowych rozporządzeń, a stare przepisy uchylono.

Najważniejsze wydane przez resort kultury rozporządzenie dotyczy płac pracowników instytucji kultury. Zaproponowane zmiany idą w kierunku uwolnienia płac w instytucjach kultury i zróżnicowania możliwości zarobkowych ze względu na region i możliwości finansowe zarówno organizatorów, jak i samych instytucji.

Nowe rozporządzenia wykonawcze mają doprecyzować przepisy i usunąć wątpliwości powstałe na przestrzeni ostatnich lat. Czy to się udało? Na wnioski z tych zmian należy jeszcze poczekać, lecz już teraz ich dokładna charakterystyka jest już możliwa i jest tematem przewodnim naszej nowej publikacji.

Niniejsza publikacja jest zbiorem nowych przepisów wykonawczych do najważniejszych dla instytucji kultury ustaw o:

 • działalności kulturalnej,
 • muzeach,
 • bibliotekach.

Najwięcej miejsca w publikacji poświęcamy jednak tematyce związanej z nowymi zasadami wynagradzania pracowników instytucji kultury. Dowiedzą się więc Państwo m.in.:

 • Komu należy się dodatek funkcyjny, a komu dodatek specjalny i w jakiej wysokości?
 • Jak liczyć nagrodę jubileuszową zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jakie składniki wchodzą w skład wynagrodzenia dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w instytucjach kultury i na jakie dodatki mogą liczyć?
 • Czy dyrektor może być pociągnięty do odpowiedzialności za wprowadzenie stanowiska niewymienionego w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania?
 • Jak sprawnie przejść przez procedurę wprowadzenia nowych regulaminów wynagradzania?
 • Jaki wachlarz zachowań przysługuje pracownikowi w związku ze zmianą wysokości jego wynagrodzenia?

Poza tematyką płacową w książce znajdą Państwo także komentarz do innych nowych przepisów wykonawczych, takich jak m.in.:

 • stanowiska w muzeach,
 • narodowy zasób biblioteczny,
 • rejestr instytucji kultury,
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
 • dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
 • tytuł honorowy Mistrz Rzemiosł Artystycznych, odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Plan finansowy instytucji kultury (w wersji elektronicznej — PDF)

Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury. Ustalając go, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość dotacji od organizatora, która jest głównym elementem planu finansowego. Koszty można podnosić ponad ten próg tylko wtedy, gdy instytucja osiąga dochody własne.

Opracowując plan finansowy, należy mieć wzgląd na realne możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań instytucji kultury. Trzeba też pamiętać, że zarówno wszystkie dodatkowe środki, które instytucja uzyska w ciągu roku, jak i nieplanowane koszty powodują konieczność urealnienia planu finansowego.

Dodatkowym utrudnieniem może być konieczność przygotowania planu finansowego w układzie zadaniowym.

Aby ułatwić Państwu ten pracochłonny obowiązek, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków przygotowało praktyczną publikację pt. Plan finansowy instytucji kultury z uwzględnieniem budżetu zadaniowego.

W naszej książce znajdą Państwo cenne informacje i porady:

 • Jakie przychody i z jakich źródeł założyć w planie finansowym?
 • Do jakiej wysokości bezpiecznie zaplanować koszty?
 • Jak wycenić poszczególne zadania w budżecie zadaniowym domu kultury, biblioteki, muzeum, czy teatru?
 • Jak prawidłowo przypisać koszty pośrednie do zadań?
 • Na co przeznaczyć osiągnięty zysk?
 • Czy instytucja kultury powinna corocznie planować stratę w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych przed 2012 r.?
 • Kiedy trzeba zmienić plan finansowy?

Dodatkowym atutem publikacji jest przykładowy plan finansowy instytucji kultury oraz liczne przykłady oszacowania kosztów i przychodów z poszczególnych działań w ujęciu zadaniowym.